Slowniczek pojęć z zakresu filtracji - Oxyline - Producent i dystrybutor sprzętu ochrony indywidualnej

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Zasoby > Dobór półmaski > Słowniczek pojęć

Podstawowe pojęcia dotyczące ochrony dróg oddechowych.

Aerozole
- są to dwufazowe układy: ciało stałe - gaz lub ciecz - gaz, w których fazą rozpraszającą (gazową) jest powietrze. Emisja aerozoli w pomieszczeniach pracy następuje głównie w wyniku stosowanych procesów technologicznych, a także poprzez powietrze, doprowadzane z zewnątrz, oraz działalność zatrudnionego personelu.
D
- badanie pyłem dolomitowym
Dym
- jest to zawiesina cząstek stałych, powstających przez kondensację w takich procesach, jak: spalanie, sublimacja i prażenie (aerozole substancji smolistych, dymy spawalnicze itp.).
Gaz
- substancja nie posiadająca własnego kształtu, objętości ani powierzchni, wykazująca zdolności do samorzutnego rozszerzania się.
NDS i NDN
- Najwyższe Dopuszczalne Stężenie i Natężenie - średnie ważone, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i 42-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 17 czerwca 1998 r. Dz. U. nr 79, poz. 513).
NDSCh
- Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe: j.w. lecz gdy utrzymują się w środowisku pracy nie dłużej niż 30 min. w czasie zmiany roboczej.
NDSP
- Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Progowe: stężenie które ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia nie może być w środowisku pracy przekroczone w żadnym momencie.
Mgła
- mgłą nazywamy zawiesinę kropelek cieczy w powietrzu, tworzącą się na skutek procesów dezintegracyjnych. Najczęściej źródłem tego zjawiska są procesy obróbki ubytkowej metali, w których jako chłodziwo wykorzystuje się ciecze o niskiej temperaturze parowania (szlifowanie, toczenie w automatach tokarskich, frezowanie itp.).
Para wtórna (Opary)
- para otrzymana przy ogrzewaniu cieczy przez parę grzejną.
Pary
- powstają w wyniku parowania substancji ciekłych.
Pyły
- pyłem nazywamy zawiesinę ziaren substancji stałych w powietrzu, powstałych przez mechaniczne rozdrobnienie.
R
- wielokrotnego użytku
Sadza
- produkt powstający w trakcie niepełnego spalania paliw i innych materiałów zawierających w swoim składzie chemicznym znaczne ilości pierwiastka węgiel.

 
tel.:+48 42 215 10 68 fax: +48 42 203 20 31
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego